Dumky Podvečerné 2012 – 1. ročník amatérskej literárnej súťaže

Internetový portál pre začínajúcich autorov www.storywritersinc.wordpress.com vyhlasuje I. ročník amatérskej literárnej súťaže „Dumky Podvečerné 2012“, ktorý spoluorganizuje s organizátormi medzinárodného multikultúrneho festivalu AnimeSHOW 2012.

Dumky podvečerné - soutěž

I. ročník amatérskej literárnej súťaže „Dumky Podvečerné 2012“ vám ponúka možnosť zasúťažiť si v týchto súťažných kategóriách:

I. Súťažná kategória Poézia:

a) BÁSEŇ

 • rozsah súťažných básní by sa mal zmestiť do 5 normostrán (čiže 9000 znakov vrátane medzier);
 • maximálny povolený počet súťažných príspevkov sa obmedzuje na 3 súťažné básne;

b) HAIKU

 • základná schéma haiku v sebe obsahuje lyrické trojveršie s počtom slabík 5/7/5;
 • maximálny povolený počet súťažných príspevkov sa obmedzuje na 3 súťažné haiku;

II. Súťažná kategória Próza:

a) VLASTNÁ TVORBA

Krátka poviedka:
– rozsah súťažných poviedok by sa mal zmestiť do 5 normostrán (čiže 9000 znakov vrátane medzier);
– maximálny povolený počet súťažných príspevkov sa obmedzuje na 2 súťažné krátke poviedky; Dlhá poviedka:
– rozsah súťažnej poviedky by sa mal zmestiť do 20 normostrán (čiže 36000 znakov vrátane medzier);
– maximálny povolený počet súťažných príspevkov sa obmedzuje na 1 súťažnú dlhú poviedku;

b) FANFICTION

Krátka poviedka:
– rozsah súťažných poviedok by sa mal zmestiť do 5 normostrán (čiže 9000 znakov vrátane medzier);
– maximálny povolený počet súťažných príspevkov sa obmedzuje na 2 súťažné krátke poviedky; Dlhá poviedka:
– rozsah súťažnej poviedky by sa mal zmestiť do 20 normostrán (čiže 36000 znakov vrátane medzier);
– maximálny povolený počet súťažných príspevkov sa obmedzuje na 1 súťažnú dlhú poviedku; Drabble/Double Drabble:
– rozsah súťažnej práce je v prípade Drabble rovných 100 slov a pri Double Drabble rovných 200 slov;
– maximálny povolený počet súťažných príspevkov sa obmedzuje na (dokopy) 2 súťažné Drabble/Double Drabble;

Súťažné práce by mali byť napísané v jazyku slovenskom, českom, anglickom alebo nemeckom a do súťaže ich môžete posielať už začiatkom septembra, t.j. od 1.9.2011.

Formálna stránka súťažných prác

Súťažné práce musia byť napísané čitateľným fontom Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie jednoduché, formát pdf, txt, doc či docx, pričom na začiatku každého súťažného textu nesmie chýbať:

a) meno a priezvisko autora;
b) súťažná kategória a súťažná podkategória; (pr. II. Próza: Vlastná tvorba – krátka poviedka)
c) upozornenie, že súťažné dielo je svojím obsahom nevhodné pre osoby mladšie ako 18 rokov;

V prípade súťažnej podkategórie FanFiction je autor povinný uviesť na začiatku súťažného textu nielen disclaimer, čiže zrieknutie sa autorských práv, ale aj meno autora a názov diela (čiže knihy, filmu, televízneho či kresleného seriálu, počítačovej alebo divadelnej hry, komiksu, atď.), z ktorého boli postavy čerpané.

Súťažné práce zasielajte v elektronickej podobe na e-mail: storywritersinc@yahoo.de a do predmetu vašej správy zadajte heslo: Dumky Podvečerné 2012. Súťaže sa môžu zúčastniť akékoľvek literárne diela, či už publikované (web, periodikum, zborník, kniha), alebo zaslané do maximálne jednej inej literárnej súťaže bez ohľadu na žáner.

Vyradenie súťažnej práce

Organizátori literárnej súťaže Dumky podvečerné 2012 neakceptujú súťažné práce:

a) ktoré nespĺňajú vopred stanovenú formálnu stránku súťažných prác, čiže súťažné práce písané čitateľným fontom Times New Roman, veľkosť písma 12, jednoduché riadkovanie;
b) ktoré neobsahujú v sebe základné informácie, akými sú meno a priezvisko, súťažná kategória a podkategória, upozornenie a pri súťažnej podkategórii FanFiction disclaimer ako aj meno autora a názov diela, z ktorého sa postavy čerpali;
c) ktoré neboli poslané formou prílohy vo formáte pdf, txt, doc či docx;
d) pri ktorých sa preukáže, že súťažia v rovnakom čase v inej literárnej súťaži;
e) pri ktorých sa zistí, že boli odcudzené z iného literárneho serveru/inému menej alebo viac známemu autorovi;
f) ktoré v inej literárnej súťaži získali buď čestné uznanie, alebo sa umiestnili na prvých troch miestach;
g) ktoré obsahujú:
aa) zobrazenie násilia, najmä krutého ubližovania alebo násilnej smrti človeka, obzvlášť bez pocitov ľútosti, zobrazenie fyzicky alebo psychicky týraných osôb, zobrazenie prejavov skupín s patologickými normami správania, prezentáciu nebezpečných situácií alebo zámerne vytváraného rizika ako atraktívnej formy zábavy;
bb) slovnú agresivitu, vulgárny jazyk, obscénne vyjadrovanie alebo gestá;
cc) zobrazenie prejavov neznášanlivosti alebo nenávisti, xenofóbie, rasizmu, náboženskej i politickej diskriminácie či neznášanlivosti, násilia voči etnickým alebo iným menšinám, zobrazenie šikanovania;
dd) zobrazenie alebo prezentovanie závislosti, akou je alkoholizmus, fajčenie, drogová alebo hráčska závislosť formou zábavy, zobrazenie používania zbrane ako útočného prostriedku alebo promiskuitného sexuálneho správania formou zábavy;
ee) zobrazenie erotických pomôcok alebo erotických scén, ktoré sú vyrobené výlučne na prezentáciu erotiky a erotických tém;
ff) sexuálne scény alebo sexuálne správanie, ktoré sú prezentované ako forma zábavy, scény spojené s prejavmi sexuálneho násilia alebo sexuálnymi deviáciami;
gg) zobrazenie zámerne vyvolávajúce pocity strachu alebo úzkosti v hororovom žánri

a neboli autormi označené ako nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov

h) ktorých obsah obsahuje detskú pornografiu alebo ohrozuje mravnosť, čiže prezentuje pornografiu, v ktorej sa prejavuje neúcta k človeku a násilie, zobrazuje sa sexuálny styk so zvieraťom alebo iné sexuálne patologické praktiky;
i) ktoré podporujú alebo propagujú skupiny smerujúce k potláčaniu základných práv a slobôd;
j) ktoré hanobia niektorý národ, rasu alebo presvedčenie;
k) ktoré podnecujú k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti;
) ktoré inak porušujú zákony Slovenskej republiky;

Dôležité informácie

I. ročník amatérskej literárnej súťaže „Dumky Podvečerné 2012“ bude prebiehať online formou na internetovej stránke www.storywritersinc.wordpress.com v časovom intervale od 19. septembra 2011 do 4. marca 2012 a o výber najlepších prác sa postará odborná porota v zložení Jan Beneš, Katarína Hutniková, Veronika Inglotová, Jano Janek, Martina Šedová a Eva Urbanová. Výsledky I. ročníka amatérskej literárnej súťaže „Dumky Podvečerné 2012“ budú oficiálnej známe 15. marca 2012, avšak slávnostné odovzdávanie cien, ktoré do literárnej súťaže venujú organizátori súťaže, ako aj interaktívny literárny workshop, bude prebiehať na V. ročníku medzinárodného multikultúrneho festivalu AnimeSHOW 2012 v Bratislave.

Upozornenie

Atraktívne vecné ceny automaticky získavajú súťažné práce na prvom mieste v každej súťažnej podkategórii. Súťažné práce, ktoré sa umiestnili na zvyšných dvoch víťazných miestach, prípadne súťažné práce, ktoré získali v súťaži čestné uznanie, budú ocenené diplomom.

Súťažiaci zaslaním svojich súťažných prác do amatérskej literárnej súťaže „Dumky Podvečerné 2012“ súhlasia s ich publikovaním nielen na internetovom portáli www.storywritersinc.wordpress.com, ale aj v pripravovanom online zborníku, ktorý bude po ukončení súťaže slúžiť na jej propagáciu.

Sdílet...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

34 komentářů

 1. ???
  Dosti podivná pravidla, to má být soutěž pro děti? Takže když si hrdina s povídce zapálí, hrdinka použije vibrátor, nebo autor v povídce popíše problematiku etnické nesnášenlivosti elfů a trpaslíků, povídka bude automaticky vyloučena?

  To mi připomíná jednu amatérskou hororovou soutěž, kde bylo v pravidlech uvedeno, že “práce nesmí obsahovat vulgarismy, urážky, zvrácenosti a další prohřešky a úchylky proti slušnému vychování a mravům”. Tím by neprošel ani chudák King!

  Nepřeháníte to trošku?

 2. Tak tady se neúčastním. V mých povídkách se často objevují apokalyptické motivy a nevím, zda-li by například povídka o obří tsunami (odhadem 800 000 mrtvých) nebo o virové nákaze (tři miliardy mrtvých) vůbec prošla pravidly. To si ako robite srandu ci co?

 3. Eh…?
  Tedy, seznam omezení… To myslíte vážně? Hrdina si nesmí dát panáka, někomu vrazit facku… Skoro to vyznívá, že by měl být povinně vegetarián, protože kdyby si dal k obědu řízek, je to krutost vůči zvířatům.

 4. Chudák Captain America
  Captain America totiž bojuje proti Nacistům za Druhé světové. To máme: těžké zranění a smrt na bojištích, mučení v koncentrácích, absence lítosti Hitlerových pohůnků při pokusu o genocidu, rasová, politická a náboženská diskriminace, diskriminace na základě sexuální orientace… Navíc si nemyslím, že ve válečném stavu se vojáci někde u fronty oslovují “Vážený pane Nováku, podejte mi prosím ten nábojový pás, pokud vás to tedy neobtěžuje.”

  Taky se tím vylučuje komplet Naruto-verse: prakticky všichni hrdinové anime/mangy Naruto jsou ninjové, tedy nájemní zabijáci, kteří k tomu vychovávají ve speciálně zřízených školách děti již od šesti let, v případě obzvláštních vlohů i dříve. Máme tam jedno vyvraždění rodiny, mocenský boj, olupování mrtvol o tělesné součástky, démonologii, diskriminaci jednoho malého dítěte prakticky celou společností, jeden z učitelů neustále čte na veřejnosti porno, další, velmi vážený to muž, ho píše a šmíruje u toho baby v lázních… A to jsem to vzala jen tak vcuku-letu.

  Hmm…

 5. Rozumím tomu správně, že dílo nesmí obsahovat nic nevhodného pro mládež, ale musí být opatřeno upozorněním, že je nevhodné pro mládež?

 6. Tiež sa pridám k reptaniu, aj keď nielen z nedostatku času sa nezúčastním – literatúra (a hlavne tá hodnotná) by mala byť slobodná. Akákoľvek téma, akýkoľvek uhol pohľadu, akékoľvek jazykové prostriedky vrátane vulgarizmov by mali byť povolené. (O (ne)publikovaní a (ne)kvalite sa rozhoduje, až keď existuje výsledné dielo, nie ešte predtým formou nezmyselného filtru tém.) Literatúra má viesť k diskusii, nie k jednoznačnému odmietnutiu negatívnych vecí, ktoré v reálnom živote existujú. V tej súťaži žiadajú zobraziť nemožný svet dobra, kde neexistuje konflikt. A na konflikte stojí každý príbeh!

 7. BOD G
  Hm, ale bacha, autorky zakazují sexuální výstřednosti a všechna ta zakázaná pravidla mají pod bodem “G.” To mě rozseklo.
  Možná by bylo lepší vyjmenovat, o čem to být může. Ale možná máte jen geniální nápad, který jsme prostě nepochopili.

 8. “Zobrazení používání zbraně jako útočného prostředku” je obzvlášť zábavný bod. Chudák Aragorn, až se v nějaké fanfikci vrhne proti skřetům holýma rukama.

 9. Jana: 😀

  Passa: nie, pretože to je násilie, a to sa v súťaži zakázalo 😉

 10. Tohle je fakt jen pro ty geniální spisovatele, kteří nepotřebují takové zbytečné věci jako je konflikt, zápletka nebo snad charakter postav. Myslím, že podobně geniálních spisovatelů tu běhá tak málo, že se vám asi nikdo nepřihlásí…

 11. blah, blah…
  Copak King a America, ale uvědomujete si, drazí autoři soutěže, že tímhle sítem vám neprojdou ani chudáčci Jeníček s Mařenkou? Ti kradou perníček, akutně jim hrozí, že se stanou obětí kanibalismu a uniknou jen proto, že sami upečou jistou postarší občanku, což je jistě známka nesnášenlivosti vůči nebohým osamělým důhodcům. 😛
  Doporučila bych velmi zábavnou a velmi napínavou zápletku “Kterak si Aragorn šel vařit čaj a v pozadí si elfové se skřety do náručí padali, sic ztracené bratry našli.” ale mám strach, že by neprošla. Přeci jenom to riziko opaření je moc velké…
  Celý ten “úžasný” bod G mi přijde jako snůška teoretických žbleptů, který tam kdosi hodil ve snaze udržet pisálky pod kontrolou. Jenže, dámy a pánové, pisálkovství pod kontrolou udržet nejde. To hranice jaksi nevede. Kdyby tomu tak nebylo, ještě teď opisujeme po scriptoriích Bibli jak cvičené opice. (ne že by slovutná Bible těmihle pravidly prošla ovšem) 😛

 12. to Hakuka:)
  Tak Bibli by vyřadili jako první:-DDD Vezměme si jen Starý zákon: zobrazení násilí (Kain vraždí Ábela), nesnášenlivosti vůči skupině obyvatel (Pelištejci, Kanaánci, vůbec všichni ne-Židé), náboženská diskriminace (nebudete si brát ženy nevěřících), nerovnoprávné postavení ženy, otevřené popisy sexu (slavná kapitola o Ónanovi), zobrazení incestních vztahů (Lotovy dcery apod.)…. doplňte mě, hned si na všechno nevzpomenu:)

 13. Můj typ je, že je to nějak městem/státem/EU částečně sponzorované a tohle je prostě součást podmínek.

  Věci se točí v kruzích; vzpomínám, když jsem byl malý, nevyhrál nějakou soutěž o nejlepší dětskou (čti: pro děti) ilustraci nádherně provedený rytíř bojující s drakem – protože někde v podmínkách bylo, že se nesmí zobrazovat žádné zbraně, a rytíř pochopitelně třímal meč.

 14. Tahle annonce ve mně vyvolává zajímavé vzpomínky. V souvislosti s Broncovým komentářem jsem si vzpomněla, jak jsme měli ve škole za úkol v hodině literatury (suplované výtvarkářkou) dělat ilustrace ke Kytici. Od nás děvčat se očekával motiv kupříkladu “byla nevěsta jako květ” nebo “ten prostý kvítek, v němž majíc útěchu”, jenže já byla krvelačné monstrum už na základce a stvořila jsem ilustraci k verši “čtyři vlci běží v lese, každý po jedné noze nese”. Učitelka byla zděšena. Jestli ještě žije, vsadím se, že psala regule do téhle soutěže!

 15. Jak by asi prokličkoval touhle soutěží třeba Clive Barker? Že by psal třeba o malých holčičkách, které… He, no. 😀 Tak asi by neprošel. 😀
  Rád bych se zůčastnil ,ale nenašel jsem kromě zákazu rasismu a dikskriminace čehokoli snad jediný bod, který by moje povídky neporušovaly.

 16. Tak po těch mých slovech ,,zůčastnil ,ale” se raději nezúčastním. 😀

 17. Airi
  “sexuálne scény … ktoré sú prezentované ako forma zábavy”

  Takže sex, který není zábavný tam být může? 🙂

 18. Jste zlí a krutí, čtenáři FP!
  To já přetékám pozitivností a volám: Jen více “internetových portálů” na blogískové doméně wordpress.com (mimochodem, klikl na to někdo? hned první post má “Rating: 15+ (Nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov)” a tag Slash) a s mailem na yahoo.de! Jen více “článků” spočívajících v přelití vyhlášení soutěže i s formátovacíma chlupama! Jen více představ, že fan fiction se může publikovat, pokud se autor zřekne autorských práv na to, co s postavami provádí! Sám bych se hned zúčastnil aspoň v kategorii haiku, ale nevím, jak do formátu txt dostanu font Times New Roman, veľkosť písma 12 tak, aby byl čitelný; neuměl by mi poradit někdo ze zkušenějších?

 19. To JVJr
  :-DDD Co máš proti slashi? Polovina puberťaček nepíše nic jiného:-D A přibližně jedno procento z toho se dá i číst:)

 20. hahaha 😀
  diskusia zábavnejšia ako celý bod G 😀 súhlasím so všetkým. okrem detskej literatúry pre najnižšie vekové kategórie si neviem predstaviť nič, čo by mohlo splniť všetky podmienky tejto súťaže.

 21. záhada objasnená
  prišla som na to, kde je pes zakopaný!
  v tých poviedkach to všetko vlastne byť môže! AK sú označené ako 18+
  totiž tu je to zle vidieť kvôli slabej úprave, ale za bodom GG nasleduje ten dodatok “a neboli autormi označené ako nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov”. potom to celé dáva zmysel. TU je to vidieť: “http://storywritersinc.wordpress.com/dumky-podvecerne/”:http://storywritersinc.wordpress.com/dumky-podvecerne/

 22. zvláštní…
  … koukla jsem tam všude. Je to nový “povídkový server” s přesně dvěma povídkami, z toho jedna nedokončená, obé fanfiction a ani u jedné není disclaimer…
  Plus nějaké copy/paste “rady ohledně psaní”.
  A to je vše.
  Pokud je tohle nějak sponzorované, opravdu by mě zajímalo kým teda.

 23. V tom případě mea culpa, buď jsem si toho formátování nevšimla, nebo to bylo špatně zaznačeno i v došlém souboru. Omlouvám se organizátorům, že díky této chybce vznikla tato diskuze.

 24. Hlavně ty “atraktivní věcné ceny”, pro jistotu není nikde uvedené, co to vlastně bude:) Zdalipak to přebije x let stará random vybraná čísla Pevnosti, která se dají vyhrát ve většině našich soutěží…?:)

 25. Riddick bod, Tess dobrý postřeh
  Zatímco PavlaL by měla z upraveného znění odmazat “a:”; takhle to vypadá, že g a další platí jen v kombinaci s g.

 26. Tess: to, aké kritériá má FF práca spĺňať, keď sa niekde na internete publikuje, nájdeš v Teórii FF a sú spísané (a postupne sa budú dopĺňať) podľa všeobecne platných pravidiel tohto žánra – ilustračná ukážka: najznámejší zahraničný portál pre FF tvorbu – http://www.fanfiction.net/.

  Publikované poviedky sú ilustračné.

  Teória písania je podľa kľúčových bodov povyberaná z odborných publikácií (ktoré na webe bez toho, aby si si ich vypožičala, alebo zakúpila, nie sú), venujúcich sa prevažne umeleckému štýlu. Vzhľadom na to, že väčšina začínajúcich autorov nevie poriadne narábať s formou textu, tobôž si je vedomá toho, ako funguje dialóg, postava, rozprávača či polopriama reč, zvolila som z osobných skúseností heslovitý text (ktorý som najprv pracne prelúskala a až potom z neho vybrala a spísala veci, čo sa hodia). Pre prax je určený workshop, ktorý sa snažím pravidelne na festivale organizovať. Dúfam, že skepsu voči projektu zbúra informácia, že Eva Urbanová sa vo voľnom čase aktívne venuje Haiku (napísala o tomto žánri aj diplomovú prácu) a že spolu so mnou vyštudovala (a ďalej študuje) literatúru a slovenský jazyk. Ani zvyšní “porotcovia” nie sú v literatúre nováčikovia a aktívne sa jej venujú 🙂

  Passa: vecné ceny sa snažíme vždy dodať aktuálne (pokiaľ je to možné) a riešia sa počas celého priebehu súťaže. Obyčajne siahame po aktuálnych knižných tituloch (minulý rok, síce v inom type súťaži sme mali napr. Dimitry Glukhovsky – Metro 2033, Markus Zusak – Zlodejka kníh, dostupné zbierky Haiku nielen slovenských, ale aj českých autorov, atď.) + výhercovia si odnesú pekné diplomy alebo tričká.

  Všeobecne – keďže súťaž ráta aj s autorom nižšej vekovej kategórii a na území SR platia jasné pravidlá, ktorými sa musíme aj pri súťažiach tohto typu riadiť (čiže online formou – formou dostupnou verejnosti), kým teda autor neuvedie, že jeho súťažná práca nie je, vzhľadom na vyššie vymenované body, vhodná pre čitateľov mladších ako 18 rokov, automaticky bude zo súťaže vyradená. Ak sa toto upozornenie udá, na stránke si ju budú môcť prečítať iba tí čitatelia, ktorí od nás obdržia heslo. Poviedky neprístupné pre mládež budú totiž “zaheslované”.

  Formát – doba napreduje, obyčajne sa súťažné práce posielajú buď vo formáte doc., docx. a pdf. a pre ne platí – čitateľný font (mierne ruší a irituje pompézne písmo či trblietavé nadpisy, ktoré obyčajne s kvalitou súťažnej práce nemajú nič spoločné), riadkovanie a zarovnanie. Nájdu sa však aj takí autor, ktorí práce zašlú vo formáte txt, pre ktorých (logicky) úprava v podobnom duchu nebude možná, čo však neznamená, že sa súťažná práca vylúči, ak si autor tento formát pre svoju prácu zvolil. Je to lepšie riešenie, než obrázková príloha alebo básne priamo v obsahu e-mailu. A s autormi sa vždy komunikuje. Kým teda prejavia ochotu prehodiť s nami pár slov a dostatky dotiahnuť, v opačnom prípade sa ukrátia o účasť 🙁

 27. Yaonee: Ve vodách fanfiction se pohybuju už 11 let, takže opravdu vím, jaká kritéria má fanfic tvorba splňovat.
  Kromě toho doporučujete používat mj. Motion Picture Association of America film rating system, které je pro fanfiction zakázáno. Motion Picture Association of America dokonce žalovalo několik zahraničních povídkových serverů za používání tohoto systému – Američani, mají na to jakýsi copyright. Tahle aféra proběhla cca před dvěma roky. Konkrétní kritéria (např. označení žánrů, ratingu, postav, varování) záleží na tom kterém povídkovém serveru. Rozhodně nejsou povinná. Wordcount je třeba úplně humornej – klasický systém povídkového serveru to spočítá sám; proč to proboha po autorovi chtít? A rozdělování povídek na Oneshot a Multichapter je IMHO úplná zhůvěřilost. Ale samozřejmě, že ve vašem rybníčku to můžete mít tak, jak vám to vyhovuje.
  Akorát vám v těch povídkách všude chybí ten disclaimer, který je teda zase povinnou součástí.

 28. S takovou soutěží si můžete vytřít genitálie… a teď mě omluvte, jdu si dát panáka, podříznout žíly a vojet sousedku… ikdyž možná v jiným pořadí…

 29. Dlhá reakcia na kompletnú diskusiu; love, peace and fanfiction
  Tess:
  –MAAS–
  Neodporúčame, iba ho máme uvedený v Teórii fanfiction, keďže sú ním dodnes klasifikované isté internacionálne poviedky. V Slovenskej republike máme systém vyplývajúci z Vyhlášky Ministerstva kultúry 589, 2007 Z. z., ktorý odporúčame aj v Teórii fanfiction, používame na stránke i v pravidlách súťaže na klasifikovanie poviedok nad 18 rokov.

  Ako prví uvádzame systém stránky Fanfictionratings a systém MAAS nemáme ani rozpísaný. Ak vadí formulácia, že sa internacionálne používajú najčastejšie, keďže sa používajú, pretože mnohí bloggeri nikdy na systém stránky fanfictionratings neprestúpili, zmením ju. Rozumný feetback ma teší, prosím si ho ale zanechať pod článkom a nie pod súťažou, keďže to k súťaži nepatrí a každá nejasnosť vrhá na projekt zlé svetlo (viď nedočítané pravidlá a ofenzíva proti nám ako témam pre dospelých uzatvorenému webu, pričom je presný opak pravdou).

  Z dôvodu, ktorý si hore uviedla, som sa síce vyhla rozpísaniu, ale na druhej strane je otázne, ktoré súdne nariadenia a medzinárodné dohody platia pre nás. Americké právo nie je na našom území automaticky plne funkčné. Väčšina z nás o tomto probléme počula (keď s tým ratingovým systémom prestala stránka fanfiction.net), ale nik nepozná nariadenia a zákony, z ktorých vyplynulo, z tohto dôvodu je jeho záväznosť pre nás nejasná.

  K tomu sa v SR sa zatiaľ nikto nepokúsil o komplexnú fanfiction-klasifikáciu, čo je cieľom Teórie fanfiction (momentálne tu mám zoznam, čo má cez 500 termínov, ktorý sa snažím roztriediť a systematizovať). Fanfiction čítam už ťažké roky a poteší ma, keď sa môžem s niekým o tom pozhovárať, preto: môj FB account je Katka Shiroi Hutnikovie a zastihnúť ma môžete aj na ICQ 295451346. Zastihnuteľná som aj na festivale Comics Salón, kde budem mať neslávne hneď prvú prednášku v piatok o 14-tej.

  –Wordcount—
  Kým livejournal a niektoré iné weby Wordcount robia automaticky, inde si ho autori zostavujú sami, aby naznačili, aký dlhý príbeh je a ako dlho bude trvať precitať ho. Všetky ff-kategórie vznikli za účelom umožniť autorovi zorientovať sa v amatérskej tvorbe a identifikovať to, čo chce čítať. Že je o túto kategóriu u čitateľov záujem, dokazuje aj to, že je na stránke fanfiction.net umožnené vyhľadávať príbehy podľa dĺžky.

  Triedenie na short-short, drabble a spol., vzniklo z podobného dôvodu. Aby autor vedel, či chce príbeh čítať, či mu vyhovuje predpokladaná dĺžka.
  Viete, že píšete viackapitolový príbeh, máte predstavu, že ho nechcete spraviť príliš dlhý, nápad máte iba pre dve-tri kapitoly, odhadujete, že píšete kapitoly dlhé asi 1400 slov, a tak zadáte, aj keď je ešte nedokončený, že sa jedná o short story. Keď už je príbeh kompletný, presne viete, o príbeh akého rozsahu sa jedná a uvediete aj príslušné pomenovanie.

  Keďže sú si obe klasifikácie podobné, niekedy sa neudávajú obe. Inokedy zase áno, napr. ako v livejournalovej Supernatural-komunite. Niekedy sa udávajú aj/iba štylisticky zvláštne formy fanfiction, ako napr. vignette alebo songfiction.

  Je to tým, že štylistické figúry, ako napr. drabble, ktoré sú závislé od počtu slov, zdanlivo patria do oboch kategórií. Na jednej strane sa jedná o štylistickú figúru, na druhej strane o ukazovateľa dĺžky.

  –MÁTE PRIPOMIENKY? OTÁZKY?–
  Súťaž začína až 19.9.2011. Projekt “Dumky Podvečerné” sme spustili náhle, keďže slúži ako náhrada za literárny projekt Bestfiction stránky Animedream.sk.

  Yaonee, ktorá sa nasadila za to, aby sa projekt prepojil s medzinárodným festivalom AniemShow, z tímu Bestfiction vystúpila.

  Bestfiction sa však zatiaľ nerealizuje a nik sa organizátorom neozval.

  Keďže mala súťaž dobré ohlasy, zorganizovať ďalšiu ponúkli Yaonee.
  Zo solidarity k nášmu predošlému projektu sme tri týždne vyčkali, či nový tím nesformuje iniciatívu uchádzať sa o miesto na festivale. Keď sa nič neudialo, rozhodla sa ju znovu zorganizovať Yaonee, i keď sme sa týmto rozhodnutím dostali do časovej tiesne a boli nútení ju spojiť s ešte rozpracovaným projektom.

  Napriek krátkemu času sme zostavili kvalifikovanú porotu (až na mňa, ja som iba stálym čitateľom ff, ale mám ešte zo školských čias pár celoštátnych a krajských ocenení za písanie, prednes a rétoriku; ostatní sú študenti literatúry a spol.), určili kategórie, napísali pravidlá a spustili súťaž v rovnakom čaše, ako začína obyčajne v spolupráci s AnimeShow.

  Okrem toho máme však aj povinnosti bežných smrteľníkov: napr. ja som študent práva v štátnicovom ročníku, študujúci v Nemecku, ktorému daný projekt, ktorý organizujem z lásky k amatérskym príbehom, do ktorého z vlastného vrecka sponzorujem ceny, prináša iba potešenie z čitateľského zážitku a pekný pocit.

  Preto buďte kritickí, ale vaše výhrady, prosím, pošlite na náš mail: storywriters_inc@ymail.com, aby sa tu zbytočne nevytvárala vlna zanietenej nenávisti napr. na základe problémov s HTML-formátovaním, keďže daná nami ešte zvýraznená veta by bola zarážkami jasne vztiahnuteľná na všetky dané body sekcie nad 18 rokov, keby bolo také ľahké prebrať daný formát pre danú stránku.

  Tento web bol vytvorený preto, aby ste mali POTEŠENIE z písania, nie aby vás odrádzal. Aby sme nepotláčali kreativitu, spravili sme pre súťaž čo najvoľnejšie pravidlá (z formálnych dôvodov a aby sme zabránili konfliktom, vznikla “sekcia od 18 rokov”, ktorá však umožňuje súťažiť väčšej škále príbehov).

  Sekcia nad 18 rokov vyplýva z pravidiel k súťaži a do 19.9. by malo byť na stránke už aj upozornenie, ako sa dá požiadať o prístupové heslo k daným príbehom (nad 18 rokov).

  Naším cieľom je jednotná stránka, kam človek večer, keď nemá čo robiť, alebo keď má cez deň chvíľku času a so sebou smartphone, zavíta a prečíta si pár príbehov, možno autorom na oplátku zanechá komentár. Chceme, aby sa odvážil pišať každý, aby si autori vybudovali fanbase, ako to poznáme zo zahraničných stránok, možno rutinu v publikovaní kapitol. Chceme umožniť pišať kreatívnejšie ako na slohoch v školách, porotou chceme dopomôcť k zlepšeniu a oceniť najlepších.

  Zároveň by sme chceli odstrániť isté neistoty, ktoré má človek ohľadom štylistiky, gramatiky a fanfiction, a umožniť mu získať isté základy, na ktorých bude môcť stavať. Preto si dávame tú námahu s článkami o formalitách, a preto sme otvorení diskusii.

  –Ceny—
  Sú nejasné, lebo sme so súťažou začali náhle a naše názory sa ohľadom kníh rozchádzali.

  Výhercovia iste dostanú diplomy a tričká.

  Kým ja som bola presvedčená, že by výhercov potešili 4 knihy série Game of thrones v pôvodnom jazyku, Yao inklinuje skôr ku knihám v slovenčine. Momentálny stav je taký, že pravdepodobne rozošleme výhercom pred odovzdávaním cien mailom oznam, že ich získali a ponúkneme im zoznam, z ktorého si budú môcť vybrať knižnú cenu, aká im vyhovuje.

  K tomu zvažujem, že kvôli sťaženým podmienkam, keďže nie každý čitateľ si bude môcť prečítať ich práce, vyhodnotíme kategóriu nad 18 rokov ešte aj separátne a najvyššie umiestnený výherca starší ako 18 rokov dostane odo mňa súdok Oktoberfestového piva, Löwenbräu (aj keby sa umiestnil na inom prvom mieste).

  To všetko by malo byť na stránke uvedené do 19.9., plus-mínus jeden deň, keďže ako spoluorganizátor festivalu Comics Salónu sa pravdepodobne zdržím v Bratislave.

  Organizovali sme už dostatok súťaží na to, aby sme vedeli, že nič nie je dokonalé. Berte naše nedostatky s humorom, rovnako tak, ako budeme zase s humorom čeliť my vaším šíkom gramatických/štylistických chýb a bataliónom klišé. To k začínajúcemu autorstvu a začínajúcim stránkam patrí, tak sa hlavne nebojte, neurážajte sa, ak vás niekto skritizuje a zachovajte si otvorenú, kreatívnu myseľ.

  Veľa úspechov a všetko dobré.

  Katka

 30. No, to je aspoň příspěvek, už jen ta délka:) Díky za info, přebrala jsem si to, jen mě – bez urážky – pobavila formulace “kvalifokovaná porota – studenti literatury”. To je jako kdybych já tvrdila, že jsem kvalifikována dělat rozbory například kosmetických přípravků na vyloučení zakázaných substancí, protože jsem studentka chemie. Můžu to sice umět, ale žádný rozumný šéf mě nezaměstná.

 31. Soutěžní příspěvek
  Nemohu odolat a nevložit báseň, kterou jsem zkomponovala v prvním okouzlení pravidly. Pro jistotu ji označují 21+, podotýkám, že veškerá podobnost s žijícími postavami či vegetací je čistě náhodná a prohlašuji, že není v souladu s jakýmikoli pravidly jakékoli existující asociace v kterémkoli existujícím i neexistujícím státě.

  Tak prosím. Zde začíná báseň:

  **Kytičky**.

  Lístečky maličký. *(to aby to bylo poézie)*

  Kvítky jeden jako druhý.
  Žádný první, žádný druhý
  *(to je rovnoprávnost, nediskriminace, rovné příležitosti, zároveň využívám Cimrmanův absolutní rým jako třešničku na dortu)*

  Olej na ně nekape
  Nikdo po nich nešlape
  *(to je absence násilí, týrání a jiných patologických sklonů)*

  Chrpy, růže, jetele,
  táhněte do…háje
  *(absence vulgarit)*

  Polykání semene
  sladší obsah vemene
  *(hovořím o pozitivním vlivu zeleného krmení na kvalitu mléčné produkce. Jakýkoli sexuální podtext v tom může vidět jen veskrze zkažený člověk!)*

  Jedna věří na sekačku,
  druhá zase na krávu,
  jedna zas že řekne ámen
  a tu zlomí kosu kámen
  *(náboženská tolerance)*

  Jiná kytka zelená
  pro dýmku je stvořená
  každé dítě odhodlané
  hrdě řekne dýmce “bane”!
  *(stop závislosti, “just say no”)*

  Louky pestré u Zvolenu,
  kvítí hlava na hlavě
  svobodu maj zakotvenu
  Ve Slovenské ústavě
  *(jsem v souladu se Slovenskými zákony)*

  Zdravím odbornou porotu *(to už není součást básně)*
  nezávidím jim tu robotu (*přesto rýmuje se krásně)*

 32. Mírumilovný příspěvek do soutěže
  Opatrně ji zneužil, pak vstal a hřejivě se usmál. „Děkuji, velmi jsi mi pomohla, ženo.“
  „Potěšení bylo na mé straně, ach.“
  Dívka se bez problémů zvedla, upravila si sukni a odběhla si natrhat polní kvítí.
  Byl to velmi vlahý a příjemný večer. Měsíc svítil vlídně a v dáli se rozléhalo volání vlčích samců. Samice pak láskyplně olizovaly svá mláďata, jejichž příjemné předení dokreslovalo obrázek nedávného dovádění nedobrovolné… dobrovolnice. Dívka přivoněla k natrhané kytici a pokynula muži, aby s ní sdílel… oheň.
  Vůkol voněl vřes a na světě bylo o jednu pannu méně.

  Svět to neviděl, jdu na nějaký krvák :).

 33. Poviedka
  Každý mesiac pravidelne hľadám na internete súťaže pre mladých autorov, ale keď som našla túto súťaž, zaujala ma. Lenže potom som sa dostala k obmedzeniam a prepáčte mi to, ale začala som sa smiať. Nikdy v živote som nevidela toľko obmedzení. Na moj dušu, keby tam nebolo to 18+, asi by som to ani nečítala ďalej.

Zveřejnit odpověď